Disclaimer

Op onze website staan links naar externe websites. Het Koning Willem I College is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van het Koning Willem I College en op het Koning Willem I College-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koning Willem I College.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Koning Willem I College-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van het Koning Willem I College niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat het Koning Willem I College toestemming verleende als dat niet het geval is.

De Privacy Officer van het Koning Willem I College is bereikbaar via [email protected].

De inhoud van de website van het Koning Willem I College is onder voorbehoud en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Copyright Koning Willem I College 2024