Informatie voor de opdrachtgever

Over de praktijkopdracht

Een geschikte praktijkopdracht:

 • is praktijkgericht en wordt echt uitgevoerd;
 • biedt de mogelijkheid aan studenten om beroepservaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die betrekking hebben op het toekomstige werkveld en/of 21ste eeuwse vaardigheden.

Wat zien we graag van de opdrachtgever?

 • Inhoudelijke aansturing van studenten. Dit kan begeleiding op locatie zijn of op afstand. We zetten in op minimaal 2 contactmomenten.
 • Overleg met de begeleide docent(en) van studenten tussentijds en na afloop deelname aan evaluatie;
 • Indien van toepassing vergoeding van gemaakte kosten door studenten of het ter beschikking stellen van benodigde materialen.

Wat mag de opdrachtgever verwachten van de begeleiding binnen Het Talent Atelier?

 • Binnen het Koning Willem I College ondersteunen docenten studenten op een coachende manier;
 • Verantwoordelijkheid voor de aansturing van het leerproces van studenten ligt bij de begeleidende docent;
 • De opdrachtgever mag een bepaalde kwaliteit verwachten, echter de uitvoering van de opdracht is vooral een leerervaring voor studenten.

Een drietal afspraken die wij maken

 • Opdrachtgever is zich bewust van het feit de praktijkopdracht wordt uitgevoerd en het resultaat is van werk van studenten. Dit is dus altijd een inspanningsverplichting en kan en zal leerfouten bevatten. Het gebruik van het werk van de studenten is volledig voor eigen rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart het Koning Willem I College voor alle aanspraken die (kunnen) voortvloeien aan het gebruik van geleverde werk;
 • Het Koning Willem I College heeft voor haar studenten een secundaire ongevallen en aansprakelijkheisverzekering. Mochten studenten op de locaties van opdrachtgever aanwezig zijn dan verwacht het Koning Willem I College dat de opdrachtgever de primaire verantwoordelijkheid draagt voor de studenten. Bij eventuele schades en/of ongevallen zal de opdrachtgever deze vermoeden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever vrijwaart het Koning Willem I College voor alle aanspraken kunnen voortvloeien uit de praktijkopdracht, behouders opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van het Koning Willem I College;
 • Het Koning Willem I College vindt het belangrijk om de mooie resultaten die worden behaald en het werk dat wordt gedaan te kunnen delen. Opdrachtgever geeft daarom toestemming voor het gebruik van haar handelsna(a)m(en) en/of logo’s in mediauitlatingen door het Koning Willem I College. Daaronder is in ieder geval inbegrepen het vermelden van de handelsna(a)m(en) en/of logo’s van opdrachtgever tezamen met de naam van het Koning Willem I College en haar logo’s met vermelding van de praktijkopdracht op de website en/of (social) media.
Copyright Koning Willem I College 2024