Samenwerken voor gelijke stagemogelijkheid

Op woensdag 27 maart vond met succes het tweede Stagepact Event plaats, georganiseerd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het Koning Willem I College, gastheer van het event, ontving minister Dijkgraaf van OCW, die met de aanwezigen in gesprek ging over het tegengaan van stagediscriminatie.

Het Stagepact MBO 2023-2027, een jaar geleden ondertekend, streeft ernaar stage-ervaringen voor alle mbo-studenten positief en veilig te maken. Ondanks deze ambitie blijkt uit de praktijk dat veel studenten nog steeds onvoldoende goede stagebegeleiding krijgen en stagediscriminatie ervaren. Het evenement bracht betrokken vertegenwoordigers van studenten, scholen en werkgevers samen om te bespreken hoe een van de vier doelen van het Stagepact, namelijk het tegengaan van stagediscriminatie, kan worden gerealiseerd.

Stagepact Event

Tijdens het tweede Stagepact Event op het Koning Willem I College werden diverse onderwerpen rondom stagediscriminatie aangesneden, waaronder het herkennen en erkennen van stagediscriminatie, stagematching, het melden van incidenten, objectief werven en selecteren, het voeren van lastige gesprekken en stagediscriminatie van studenten met een handicap. De aanwezigen namen deel aan masterclasses en deelsessies, waarbij concrete handvatten werden aangereikt om veranderingen binnen organisaties te bewerkstelligen.

Volle zaal bij stagepact event op KW1C
Minister Dijkgraaf aan het woord tijdens Stagepact event op Koning Willem 1 College

Focus op stagediscriminatie

Minister Dijkgraaf van OCW was aanwezig bij het event en onderstreepte het belang van collectieve inspanningen om stagediscriminatie uit te bannen en gelijke kansen te waarborgen voor alle studenten tijdens hun stage.

Ook Liesbeth de Backer, directeur van Startcollege van het Koning Willem I College, benadrukte het belang van het tegengaan van stagediscriminatie: "Als onderwijsinstelling vinden wij het van cruciaal belang om ons in te zetten voor een stageomgeving waarin gelijkheid en respect centraal staan. Stagediscriminatie is onacceptabel en staat haaks op onze kernwaarden van inclusiviteit en diversiteit. Samen met onze partners en de overheid streven wij ernaar om een cultuur te creƫren waarin elke student, ongeacht achtergrond of identiteit, een eerlijke kans krijgt om zijn of haar potentieel te ontwikkelen tijdens de stageperiode."

Het Koning Willem I College richt zich op dit moment op (interne) bewustwording en het benadrukken van het belang van dit vraagstuk door middel van lezingen, masterclasses en inspiratiesessies. De onderwijsinstelling doet dit in nauwe samenwerking met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de MBO-raad.

Stagepact MBO 2023-2027

Het Stagepact MBO 2023-2027 is door 16 partijen* ondertekend, met als voornaamste doelen het verbeteren van stagebegeleiding, het uitbannen van stagediscriminatie, het realiseren van voldoende stageplaatsen en het bieden van een passende vergoeding. In het Stagepact staan de afspraken om er samen voor te zorgen, dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden.

Het Koning Willem I College en de betrokken ministeries zien uit naar verdere samenwerking om de doelen van het Stagepact te realiseren en stages voor mbo-studenten overal in Nederland te verbeteren.

*Vertegenwoordigers van studenten, mbo-scholen, docenten, werknemers, werkgevers en overheden.

Copyright Koning Willem I College 2024