Onderzoeksrapport overhandigd aan burgemeester Land van Cuijk

Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College overhandigde vandaag het onderzoeksrapport 'Verkenning Land van Cuijk: talent behouden en ontwikkelen voor de regio' aan burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Cuijk. Het rapport, dat voortkwam uit onderzoek en nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden, werpt licht op de uitdagingen en kansen met betrekking tot middelbaar beroepsonderwijs in de regio.

Voorzitter CvB Koning Willem 1 College ontvangt onderzoeksrapport

Binnen het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Wise Up Consultancy, stond de vraag centraal “Hoe kan Koning Willem I College het onderwijsaanbod laten aansluiten op de regionale vraag vanuit het bedrijfsleven en de economische structuur van de gemeente Land van Cuijk?”.

Het rapport belicht thema’s als de sterke demografische druk die de regio ervaart als gevolg van vergrijzing en ontgroening, de groeiende instroom van migranten en de ambitie van het Koning Willem I College om een krachtig onderwijsaanbod neer te zetten, afgestemd op de behoeften van het beroepenveld. Deze ambitie past binnen de visie van de gemeente en het Koning Willem I College: Kansrijk Opgroeien en Talent Behouden voor de Regio.

Aanbevelingen

De thema's in het rapport zijn bouwstenen voor drie aanbevelingen:

Uitbreiding onderwijsaanbod

De wens is om het onderwijs beter aan te laten sluiten op het beroepenveld en met name opleidingen aan te bieden die opleiden voor een kansrijk beroep. Ook is er de kans om door middel van uitbreiding van het huidige onderwijsaanbod een bredere studentenpopulatie aan te spreken. Het rapport beveelt investeringen aan in opleidingen binnen vooral de sectoren Zorg, Detailhandel en Industrie vanwege verwachte werkgelegenheid in de gemeente Land van Cuijk.

Inzet op specifieke doelgroepen

Uit de arbeidsmarktanalyse blijkt dat de krappe arbeidsmarkt de komende twee decennia gaat aanhouden. Migratie kan mogelijk een grote rol spelen in het al dan niet kunnen vervullen van de vraag op de arbeidsmarkt. Het advies is om als onderwijsinstelling een goed aanbod voor mensen met een migratieachtergrond te realiseren. Daarbij is er een groot aantal mensen in de regio met ruimte voor de ontwikkeling van basisvaardigheden, maar is hier nog onvoldoende aanbod. Aanbeveling is dan ook om aanbod te creëren op zowel het gebied van basisvaardigheden, laaggeletterdheid als inburgering en vakopleidingen voor statushouders.

Versterken onderwijs door samenwerking

De derde aanbeveling is gericht op het verder verstevigen van de positie van het Koning Willem I College in het Land van Cuijk door nauwe samenwerking op te zoeken met de lokale betrokken partijen. Dit valt uiteen in samenwerking met andere onderwijsinstellingen (vo-mbo, mbo-mbo en mbo-hbo), maar ook in samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Samenwerking en betrokkenheid

"Dit rapport is het resultaat van samenwerking met lokale belanghebbenden en biedt waardevolle inzichten in hoe ons college kan bijdragen aan de toekomst van de gemeente Land van Cuijk. Door ons onderwijsaanbod te optimaliseren en samen te werken met de gemeente, het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs bieden we (aanstaande) studenten aantrekkelijk onderwijs en zorgen we voor de behoeften van de arbeidsmarkt in de regio" aldus Jos van Kessel.

Copyright Koning Willem I College 2024