Leerplichtwet

In Nederland heb je te maken met de Leerplichtwet. Deze wet omschrijft de wettelijke verplichting om jongeren onderwijs te laten volgen. Je mag niet zomaar zelf bepalen dat je wil stoppen met jouw opleiding.  

Belangrijkste bepalingen uit de Leerplichtwet 

Ben je vóór 1 augustus van het schooljaar geen 16 jaar? Dan ben je leerplichtig voor het volledige schooljaar.  

Ben je nog geen 18 jaar? Dan ben je nog gedeeltelijk leerplichtig. Dit geldt niet als je een startkwalificatie hebt. Onder een startkwalificatie vallen minimaal een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).   

Let op!  

  • Volg je een bol-opleiding? Dan ben je verplicht alle dagen naar school te gaan om aan de leerplichtwet te voldoen. 
  • Volg je een bbl-opleiding? Dan ben je verplicht om minimaal één dag in de week naar school te gaan, in combinatie met werk om aan de leerplichtwet te voldoen.  

Leerplichtambtenaar 

Als je leerplichtig bent, kan het Koning Willem I College je niet zomaar uitschrijven. Hiervoor hebben we toestemming nodig van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont. Een leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat de Leerplichtwet wordt nageleefd.   

Copyright Koning Willem I College 2024