Studenten­info van A tot Z (letter H)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Huisregels

Op alle locaties van het Koning Willem I College gelden huisregels, soms afhankelijk van de situatie ter plaatse. De algemene, dus op alle locaties geldende huisregels, kun je vinden in de bijlage van het Studentenstatuut.

 De algemene, dus op alle locaties geldende huisregels zijn:

 • Van alle studenten wordt verwacht dat zij de huisregels kennen en naleven.
 • Aanwijzingen van schoolleiding, docenten, conciërges, beveiligingsbeambten en andere personeelsleden worden stipt opgevolgd. Achteraf kan de student, indien hij dat nodig acht, bezwaar maken bij de afdelingsdirecteur.
 • Tegen studenten die zich niet aan de huisregels houden, worden disciplinaire maatregelen genomen. Deze maatregelen variëren van waarschuwing tot definitieve verwijdering. (zie ook het studentenstatuut).
 • Het Koning Willem I College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het beschadigd raken, het zoek raken of de ontvreemding van eigendommen van studenten en medewerkers.
 • Auto’s, motoren, fietsen en bromfietsen worden alleen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de schoolrestaurants.
 • De gebruiker ruimt op, de vervuiler maakt schoon.
 • Tijdens vrije uren kunnen studenten studeren in de daarvoor aangewezen ruimtes.
 • Studenten hebben geen toegang tot de docentenkamers of stafruimten, tenzij anders is afgesproken.
 • De lift wordt alleen gebruikt door hen die daarvoor speciale toestemming hebben gekregen van de afdelingsdirecteur. Alleen op medisch attest krijgen gebruikers een liftsleutel.
 • Studenten spelen op school niet om geld of goederen.
 • Gevallen van diefstal, verlies of beschadiging meld je bij de conciërge of bij de beveiliging.
 • Een student die schade toebrengt aan gebouw, meubilair of leermiddelen betaalt de herstel- of vervangingskosten. Hij/zij kan tevens worden geschorst of van school verwijderd. Bij minderjarigheid zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk.
 • Onder invloed zijn van, of in het bezit zijn van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan.
 • Het college behoudt zich het recht voor om periodiek de inhoud van de lockers door de beveiliging te laten controleren.
 • In de gebouwen en op het terrein wordt niet gerookt. Roken is alleen toegestaan buiten het terrein op de daarvoor aangewezen plekken.
 • In de lokalen, gangen, restaurants en op de terreinen spreken de studenten Nederlands.
 • Kleding/uitrusting die het gezicht helemaal of gedeeltelijk bedekt en uitingen en gedragingen die de communicatie belemmeren zijn niet toegestaan.
 • Een mobiele telefoon in werking is tijdens het volgen van de lessen niet toegestaan. Het maken van opnamen (geluid, video, foto’s en dergelijke) in de school is te allen tijde verboden, tenzij met toestemming van de directie.
 • Het op internet zetten van, op school gemaakte, foto’s en filmpjes via de mobiele telefoon is niet toegestaan.
 • Een student die concrete bezwaren heeft tegen of ernstige problemen met zaken die de organisatie van het Koning Willem I College betreffen,meldt deze op de daarvoor bestemde plaats, dus bij de betrokken afdelingsdirecteur of bij de directeur van het Studenten Succes Centrum. Zij proberen in redelijkheid deze bezwaren of problemen op te lossen. Openheid in deze is van belang: ook het college wil de kwaliteit verbeteren. Anonieme acties helpen hierin niet.
 • In geval van ernstige overtreding van de (huis)regels zal bredere bekendheid aan het gebeurde gegeven worden bijvoorbeeld door melding aan de ouders/verzorgenden en/of het doen van aangifte bij de politie.
 • Er worden geen alcoholische dranken geschonken bij alle activiteiten op het Koning Willem I College waar studenten bij aanwezig zijn.

Hulplessen

Studenten die hulp nodig hebben bij Nederlands en rekenen, kunnen gebruik maken van STER-lessen (Steunpunt taal en rekenen). Vul hiervoor samen met je docent een aanmeldformulier in en mail dat naar sterlessen@kw1c.nl 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken